Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, e-mail: eeo@energa.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eeo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, jak również przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 7. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).

 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA.”