Specjalizacje lekarskie

Specjalizacje lekarskie

Lekarze starający się o uzyskanie specjalizacji lekarskiej doskonale zdają sobie sprawę z tego, że nie jest ona prosta do zdobycia. Droga do zdobycia upragnionego celu jest bardzo długa i żmudna. W momencie zdobywania specjalizacji i starania się o możliwość korzystania z propozycji jakimi są oferty pracy dla lekarzy anestezjologów, oferty pracy dla kardiologów, oferty pracy dla stomatologów itd. (w zależności od specjalizacji) istnieje możliwość korzystania z różnych form zatrudnienia. Jedną z najbardziej popularnych jest rezydentura. Tej rodzaj zatrudnienia wiąże się z umową o pracę dla czas określony. Obejmuje realizację programu specjalizacji w pełnym wymiarze godzinowym. Lekarz zawiera umowę z jednostką specjalizacyjną, w której stara się o uzyskanie specjalizacji. Zatrudnienie może przybierać także formę umowy o pracę na czas nieokreślony oraz określony. Taka umowa trwa wówczas tak długo, jak trwa okres trwania specjalizacji z daną jednostką. Lekarze ubiegający się o zdobycie specjalizacji mogą być zatrudniani także na zasadzie płatnego urlopu szkoleniowego, który udzielany jest pracownikowi na czas trwania konkretnej specjalizacji. Inną opcją jest możliwość poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program specjalizacji będący zgodny z kierunkiem danych studiów. Zazwyczaj udzielany jest wtedy tak zwany urlop szkoleniowy bądź bezpłatny urlop. Często dochodzi do sytuacji, kiedy lekarze będący uczestnikami szkolenia specjalizacyjnego ,zawierają umowę cywilnoprawną z danym podmiotem, który nie pobiera od lekarza opłat za dane szkolenie. Możemy mówić o jeszcze jednej formie zatrudnienia, mianowicie umowie o pracę na czas nieokreślony, która zawierana jest z jednostką organizacyjną inną niż uprawnioną do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy.

Zasadnicza kwestia dotycząca lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie to oczywiście zarobki. Nie są one równe. Ich wysokość zależy na przykład od etapu trwania procesu specjalizacyjnego czy od rodzaju specjalizacji. Minister Zdrowia ustala wynagrodzenie zasadnicze, jakie uzyskuje się w ramach rezydentury. Do tej pensji doliczanesą jeszcze dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z zakładowego układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania jednostki organizacyjnej, w której dany lekarz jest zatrudniany.

Bardzo istotną kwestią jest to, że każdy lekarz, który uczestniczy w szkoleniu specalizacyjnym ma obowiązek ukończyć dane kursy szkoleniowe oraz prowadzić samokształcenie. Powinien doskonalić się w tworzeniu opracowań teoretycznych, pisać prace poglądowe, publikować prace, uczestniczyć w szkoleniach, wykonywać dodatkowe zabiegi, odbywać kierunkowe staże, pełnić medyczne dyżury, złożyć przepisane kolokwia, zdać sprawdzian z kursu szkoleniowego itd. Do praktycznych umiejętności dochodzi jeszcze znajomość języka obcego ( angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Poziom znajomości języka obcego powinien pozwalać na zrozumienie tekstu pisanego literatury fachowej oraz porozumienie się z pacjentem (jak również wypisanie dla niego opinii czy orzeczenia lekarskiego).

 

Oferty pracy dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Praca w medycynie.