NOWE UPRAWNIENIA W PRACY PIELĘGNIAREK

NOWE UPRAWNIENIA W PRACY PIELĘGNIAREK

W dniu 10 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie „Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej”. Projekt przedłożył Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz. Zgodnie z proponowanymi poprawkami pracujące pielęgniarki i położne mają uzyskać uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych. W ustalonym zakresie, oczywiście. Zmiana prawa argumentowana jest zwiększeniem dostępności do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie redukcją kolejek do lekarzy.

Nowe uprawnienia mają zostać przyznane pielęgniarkom i położnym z wyższym wykształceniem, które posiadają odpowiednia wiedzę i doświadczenie w ordynacji leków. Wiedzę tę nabyć mogły w ramach:

– studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo,

– specjalizacyjnego kształcenia podyplomowego,

– kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem na poziomie kursu specjalistycznego.

Podsumowując wiedzę i umiejętności z tego zakresu pielęgniarki i położne zdobywać mają już w trakcie studiów medycznych, a osoby pracujące w zawodzie doskonalić się będą w trakcie specjalistycznych kursów.

Posiadając odpowiednie wykształcenie, pielęgniarki w swojej pracy, będą mogły ordynować leki i wypisywać recepty na środki o określonym składzie (za wyjątkiem substancji odurzających i psychotropowych). Oprócz tego pielęgniarki z tytułem magistra będą mogły wypisywać zlecenia na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – o ile ukończą specjalny kurs a wcześniej osobiście przebadają pacjenta. Pielęgniarki i położne z dyplomem pierwszego stopnia będą mogły natomiast wystawić receptę na zlecenie lekarza.

Jeden z punktów nowelizacji dotyczy także możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki osobistego kontaktu – czyli wypisywanie leków dla pacjentów chorych przewlekle. Pielęgniarki będą mogły kierować też na badania diagnostyczne z wykluczeniem tych, które zagrażać mogą zdrowiu lub życiu pacjenta. Nowe przepisy uwzględniają możliwość odebrania recepty przez osoby trzecie, pod warunkiem, że pacjent złoży w przychodni stosowne upoważnienie, które dołączone zostanie do jego dokumentacji medycznej. Na podobnych zasadach pracują pielęgniarki w wielu państwach należących do Unii Europejskiej m. in. w Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W naszym kraju sposób i tryb wypisywania recept oraz lista środków czynnych, produktów spożywczych, artykułów medycznych i badań diagnostycznych zawarta zostanie w rozporządzeniu ministra zdrowia. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

WIADOMOŚCI , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *