OBOWIĄZKI W PRACY LEKARZA

OBOWIĄZKI LEKARZA

Zapytani o obowiązki lekarza wobec pacjenta, odpowiedzielibyśmy na pewno, że jego zadaniem jest przede wszystkim stawiać diagnozę i leczyć. W rzeczywistości kwestia ta jest bardziej rozbudowana a regulacje jej dotyczące zawarte są w artykule 4 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Według zawartych w niej zapisów pracownik służby zdrowia:

 • Winien wykonywać swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, wykorzystując dostępne metody i środki zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób. Aby robić to jak najskuteczniej musi stale uzupełniać swoją wiedzę. Najpopularniejsza formą katalogowania i ogłaszania wiedzy medycznej są standardy Ministra Zdrowia.
 • Ma obowiązek pracować w zgodzie z zasadami etyki lekarskiej. Kodeks Etyki Zawodowej precyzuje to stwierdzając swobodę lekarza w wyborze metod postępowania przy jednoczesnym ograniczeniu ich do tych rzeczywiście potrzebnych choremu.
 • Człowiek pracujący w zawodzie lekarza musi też zachować należytą staranność przy wykonywaniu tych czynności. Niezastosowanie się do tego punktu może poskutkować np. błędem w sztuce lekarskiej.

Praca w służbie zdrowia pociąga za sobą oczywiście wiele więcej powinności. Podane powyżej można rozszerzyć o obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej w każdym niecierpiącym zwłoki przypadku (np. w zagrożeniu życia bądź uszkodzenia ciała). Medyk zobowiązany jest również udzielać pacjentowi informacji o stanie jego zdrowia, dostępnych i proponowanych przez niego sposobach diagnozowania oraz leczenia. Ważne jest też wskazanie na skutki ich zaniechania lub zastosowania, oraz rokowania chorego.

            Specjalista może przeprowadzać badania i udzielać pacjentowi świadczeń zdrowotnych. W kwestii tej art. 32 ustawy określa wyjątki wymagające pisemnej zgody pacjenta. Udzielając pomocy lekarz pamiętać musi o poszanowaniu intymności i godności osobistej pacjenta a także zachowania tajemnicy lekarskiej. Osoby pracujące w placówkach medycznych muszą prowadzić indywidualną dokumentację każdego chorego. Orzec o stanie zdrowia lekarz może po uprzednim zbadaniu pacjenta. Na podstawie osobistych ustaleń może on też stwierdzić zgon.

            Kwintesencję podanych wyżej informacji stanowi Przyrzeczenie Lekarskie, które brzmi następująco:

Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

 • obowiązki te sumiennie wypełniać;
 • służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom,
  a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro
  i okazując należny im szacunek;
 • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego;
 • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;
 • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.

PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE !

            Treść przyrzeczenia znaleźć możemy w Kodeksie Etyki Lekarskiej, który obok ustawy wskazuje zasady zgodnie z którymi powinni postępować lekarze i lekarze dentyści pracujący w naszym kraju. Określone są w nim priorytety ich pracy zawodowej oraz kryteria postępowania w stosunkach z pacjentami i współpracownikami. Uwzględnia on ogólne normy etyczne a także prawa człowieka. Niezastosowanie się do treści w nim zawartych doprowadzić może do odpowiedzialności przed sądem lekarskim. Praca w medycynie podlega szczególnym przepisom, które chronią pacjentów i ustalają standardy pracy lekarzy.