Archiwum kategorii: ADMINISTRACJA

Oferty pracy w administracji medycznej.

Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie zatrudni

Kierownika Oddziału chirurgii ogólnej.

Opis Stanowiska:
• Pełnienie funkcji Kierownika Oddziału chirurgii ogólnej,
• Świadczenie usług w zakresie chirurgii na Oddziale chirurgii ogólnej w ramach kontraktu z NFZ,
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia,
• Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
Wymagania:
• Specjalizacja w dziedzinie chirurgii,
• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
• Prawo wykonywania zawodu,
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych,
• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
Oferujemy:
• Możliwość pracy także w formie dyżurów medycznych oraz w poradni chirurgicznej,
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Przyjazne środowisko pracy.
Kontakt:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel.: 509681410 lub 504897605
Pracodawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie
Stanowisko: Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej
Miasto: Skwierzyna

Specjalista Medyczny ds. Świadczeń i Szkód Osobowych

specjalista medyczny

Specjalista Medyczny ds. Świadczeń i Szkód Osobowych

 

Twój zakres obowiązków

 • Likwidacja, opiniowanie oraz orzekanie w sprawach dotyczących świadczeń z ubezpieczeń na życie,
 • Ocena zasadności roszczeń oraz podejmowanie decyzji związanych z wypłatą świadczenia w oparciu o wiedzę medyczną, wewnętrzne regulacje, uwarunkowania prawne i orzecznictwo sądowe z zakresu ubezpieczeń na życie,
 • Akceptacja wypłat świadczeń zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa,
 • Weryfikacja dokumentacji medycznej,
 • Opiniowanie w oparciu o wiedzę z zakresu ogólnych warunków ubezpieczeń oraz wiedzę medyczną,
 • Współpraca z innymi działami w firmie oraz z podmiotami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowej obsługi roszczeń,
 • Kontakty z Klientem (telefon, e-mail, pismo) w ramach prowadzonego procesu likwidacji.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe medyczne lub w trakcie studiów,
 • Umiejętność czytania dokumentacji medycznej,
 • Umiejętność podejmowania decyzji,
 • Samodzielność i odpowiedzialność,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Chęć uczenia się i samodzielnego zdobywania nowych kompetencji,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego,

Mile widziane

 • Doświadczenie w likwidacji roszczeń medycznych.

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pakiet benefitów, m.in. opieka medyczna, karta sportowo-rekreacyjna, ubezpieczenie NNW
 • Zniżki na produkty ubezpieczeniowe Allianz
 • Udział w onboardingu – programie wdrożeniowym do firmy
 • Bezpłatne kursy językowe online
 • Możliwość rozwoju pasji i zainteresowań w ramach klubów sportowych i hobbystycznych
 • Benefity:
   • dofinansowanie zajęć sportowych
   • prywatna opieka medyczna
   • dofinansowanie nauki języków
   • ubezpieczenie na życie
  • zniżki na firmowe produkty i usługi

Allianz

Allianz jest miejscem dla tych, którzy nie boją się wyzwań. Miejscem wspierającym Cię w podejmowaniu inicjatyw, w którym możesz się rozwijać, a jednocześnie aktywnie wzmacniać naszą wiodącą pozycję na globalnym rynku. Troszcząc się m.in. o 85 milionów klientów prywatnych i korporacyjnych oraz ponad 142 tys. pracowników na całym świecie, Allianz promuje kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań. Najbardziej zależy nam na tym, aby klienci uznawali nas za partnera godnego zaufania i czuli się z nami bezpiecznie. Jeśli więc nie boisz się wyzwań, dołącz do Allianz.

APLIKUJ

Likwidacja roszczeń medycznych

Oferta pracy na stanowiskach: lekarz internista, medycyny rodzinnej, pielęgniarka, rejestratorka medyczna

Przychodnia Lekarska w Janowcu Wielkopolskim oraz w Rogowie podejmie współpracę z

rejestratorką medyczną, pielęgniarką, lekarzem internistą, lekarzem medycyny rodzinnej

-atrakcyjne wynagrodzenie, warunki do uzgodnienia.
Kontakt: 501516836
Pracodawca: Kościelniak & Usowska Lekarska Spółka Partnerska
Stanowisko: lekarz internista, medycyny rodzinnej, pielęgniarka, rejestratorka medyczna
Miasto: Janowiec Wielkopolski, Rogowo

OGŁOSZENIE O DRUGIM KONKURSIE na stanowisko kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na stanowisko kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 567, poz. 1493, poz. 2112, poz. 2345 i poz. 2401) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2024).
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim, Papowo Biskupie 25, 86-221 Papowo Biskupie.
2. Stanowisko objęte konkursem: kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim.
3. Przewidywany wymiar czasu pracy: pełen etat.
4. Wymagane kwalifikacje kandydata: Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, to jest:
1) posiadać wykształcenie wyższe (preferowany tytuł zawodowy lekarza);
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim;
3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
4) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. W zakresie wiedzy i doświadczenia: od kandydata wymagane jest wykazanie się wiedzą
i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym, w tym zagadnieniami ekonomicznymi i finansowymi, a nadto znajomością zagadnień objętych regulacją niżej wymienionych ustaw (wraz z aktami wykonawczymi):
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.);
2) ustaw zawierających regulacje dotyczące zawodów medycznych
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 października 2017 r o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849);
6) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn.zm.);
7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)
8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.)
9) ustawy z dnia 23 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

6. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata);
5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
7) oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim.
Na prośbę podmiotu tworzącego lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
7. Oferty z dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Kandydaci umieszczają na kopercie swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Papowie Biskupim”. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Papowo Biskupie lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie, do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 15.00. Za termin złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Papowo Biskupie. Termin ten dotyczy także złożenia dokumentów drogą pocztową. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym PZOZ w Papowie Biskupim są udostępniane w dniach roboczych w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie, pok. nr 8. Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu. Osoba wyznaczona do kontaktu w powyższej sprawie – Pani Aleksandra Szymańska, tel. 530-143-311.
9. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert zgłoszonych kandydatur: do miesiąca od daty terminu składania dokumentów. Miejsce rozpatrzenia ofert zgłoszonych kandydatur: siedziba Urzędu Gminy Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu przyjętym przez Komisję Konkursową.
11. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji Konkursowej. Ponadto, informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Papowo Biskupie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie.

Dokumenty do pobrania na www.papowobiskupie.biuletyn.net – zakładka “nabór pracowników

Pracodawca: Gmina Papowo Biskupie
Stanowisko: kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miasto: Papowo Biskupie woj. kujawsko-pomorskie

LEKARZ KIERUJĄCY SOR ORAZ LEKARZE Z UPRAWNIENIAMI SOR

kierownik SOR

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie zatrudni:

 

– Lekarza kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym
posiadającego specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej
– Lekarzy z uprawnieniami do udzielania świadczeń medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym                 (w szczególności specjalistów chorób wewnętrznych).

 

Jesteśmy Szpitalem mającym w swej strukturze 13 oddziałów, w tym nowoczesny
Szpitalny Oddział Ratunkowy wlekarz SOR praca pełni wyposażony w sprzęt medyczny, m.in.
videolaryngoskopy, sprzęt endoskopowy, infrascanner do detekcji pourazowych
krwawień mózgowych, aparat RTG, aparaty EKG, aparat do znieczulenia, aparat USG,
kardiomonitory, ssaki elektryczne, stoły zabiegowe, nowoczesne łóżka elektryczne.

kierownik SOR zatrudnięDysponujemy dodatkowo wszechstronnym zapleczem diagnostycznym m.in. TTE, TEE, EUS,
holtery EKG i RR, bieżnia do prób wysiłkowych, spirometria, gastroskopia, kolonoskopia,
pH-metria z impedancją, ECPW, bronchoskopia, MRI, CT.
Forma zatrudnienia:
Oferujemy dowolną formę zatrudnienia, tj. umowę o pracę lub całościową umowę kontraktową.
Jesteśmy otwarci na indywidualne i grupowe propozycje, do których przedstawienia, omówienia
szczegółów i negocjacji zapraszamy na bezpośrednią/ wstępną telefoniczną rozmowę z Dyrekcją
szpitala. Zapewniamy atrakcyjne warunki finansowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: rekrutacje@szpitalstaszow.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 735910694

Dyrektor ds. Lecznictwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko :

Dyrektor ds. Lecznictwa

ZADANIA:
• Nadzór i koordynowanie działalności Spółki w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
• Nadzór nad zapewnieniem przez komórki organizacyjne działalności podstawowej spełniania wymogów określonych przepisami prawa i warunkami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez płatników.
• Nadzorowanie pracy podległych komórek organizacyjnych w zakresie prawidłowości wykonywanych zadań, w tym efektywności i optymalizacji kosztów.
• Dokonywanie oceny stanu organizacyjnego i działalności poszczególnych oddziałów pracowni i innych komórek pomocniczych.
WYMAGANIA:
• Lekarz specjalista (II stopień), posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu
• MBA, studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia lub zasobami ludzkimi lub 10-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dużym atutem
• Praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją trybu pracy oddziału szpitalnego, prowadzeniem dokumentacji medycznej, gospodarki materiałowej i lekowej
• wysoka świadomość fachowa połączona z wysoką etyką zawodową.
• Rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz doskonała współpraca w zespole
OFERUJEMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną
• Realne możliwości rozwoju zawodowego
• Dodatek do mieszkania do 1 roku czasu
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• System benefitów pozapłacowych
Stanowisko / Specjalizacja: Dyrektor ds. Lecznictwa
Miejsce pracy: Słupsk
Nr telefonu: 059 8460632

Zatrudnię lekarza

Zatrudnię lekarza do gabinetu prywatnego w Lublinie  do pracy dodatkowej.
Gabinet Alergiatest w Lublinie nawiąże współpracę z lekarzem (również na emeryturze). Praca  polega na wykonywaniu testów alergicznych i odczulaniu metodą komputerową. Gwarantujemy szkolenie. Godziny pracy i dni do ustalenia.  Oferujemy bardzo dobre warunki pracy oraz miłą atmosferę. Praca w Gabinecie o ugruntowanej pozycji na rynku. Nie wymagamy specjalizacji.

Kontakt pod nr tel. 516-539-648

Specjalista ds. transkrypcji medycznych

Specjalista ds. transkrypcji medycznych z j.angielskim – Medical Dictations Specialist

We are an Irish company that was established in 2005 and has rapidly grown to become the largest company specialising in medical billing in Ireland.
Our clients include many of the top hospital consultants/consultant groups in Ireland, including surgeons, physicians, anaesthetists, radiologists and pathologists from all major hospitals.
We have a first class reputation in the marketplace for professionalism and excellence and are looking for
enthusiastic, flexible, hard-working individuals to join this committed and dynamic team.

For more information about our company go to www.medserv.ie

Medical Dictations Specialist – Specjalista d/s transkrypcji medycznych z językiem angielskim

Miejsce pracy: Wrocław

Job description:
-Dictations Officer required to join a friendly, efficient team
-Our dynamic and progressive Office offers an exciting opportunity for the right candidates.
-As a Dictations Officer you will be required to type up information received in the mp3 format in the timely manner
-The role may suit a medical student with flexible working hours
-You will be responsible for accurate data entry, followed by completing on-line forms and sending insurance claims with supporting documents to the client via an internal data management system.

Requirements:
-Good working knowledge of MS Office
-Excellent communication skills in both written and verbal English
-Results driven with excellent attention to detail
-Quickly and practically solves problems
-Creates awareness of the problem, solution and action taken
-Achieves work targets and is willing to take on additional roles/responsibilities
-Flexible approach to work

We offer:
-Competitive salary depending on qualifications and experience
-Private Medical Insurance – Luxmed
-Multisport Card
-Bonus: Quarterly bonus scheme in place based on achievement of team and individual targets set out
-Employment contract – Umowa o pracę
-Nice working atmosphere
-Fresh fruit, tea, coffee etc
-Various social activities – on site table tennis, staff parties etc

Pracodawca: MAS Polska

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV na adres wroclaw.hr@medserv.ie

Praca dla ordynatora oddziału

Szpital Kwidzyń praca lekarz

 

 

 

Grupa EMC Szpitale to największa sieć szpitali i przychodni w Polsce. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy

Ordynatora do Oddziału Chirurgicznego/Internistycznego/Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Gdzie szukamy?          Szpital Zdrowie, ul Hallera 31, Kwidzyn

Czego oczekujemy?

 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • specjalizacji z chirurgii/chorób wewnętrznych/anestezjologii
 • 5 lat doświadczenia w pracy na oddziale

Dobrze jest być z Nami, ponieważ oferujemy:

 • atrakcyjne warunki finansowe
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji
 • udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach wewnętrznych
 • udział w konferencjach w kraju i za granicą
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji/zdobywania wiedzy, dzięki stosowanym w naszych szpitalach nowoczesnym metodom pracy
 • samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na najwyższym poziomie
 • możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne
 • pomoc w relokacji

KONTAKT

Dyrektor Szpitala
Marian Stempniak
e-mail: marian.stempniak@emc-sa.pl
tel. +48 721 991 182

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).