Magister farmacji

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Apteka Centralna poszukuje kandydatów na stanowisko:

magistra farmacji

Zakres obowiązków:
Zaopatrywanie oddziałów szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
Przygotowywanie leków w Pracowni Leku Cytotoksycznego
Przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego w Pracowni Żywienia Pozajelitowego
Wymagania:
Wykształcenie: magister farmacji
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
Umowę o pracę na pełny etat
Wymiar czasu pracy:  7:35
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach7:30 – 15:05
Kontakt:
Proszę o przesłanie CV na adres e-mail: apteka.csk@uckwum.pl
Odpowiadamy tylko na wybrane ogłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Pracodawca: UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Stanowisko: MAGISTER FARMACJI
Miasto: APTEKA CENTRALNA – PRACOWNIA CYTOTOKSYKI
UCK WUM informuje, że:
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Brzostowski; dane do kontaktu: e-mail: iod@uckwum.pl
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:
Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
a) imię (imiona) i nazwisko;
b) data urodzenia;
c) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
a jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, również:
d) wykształcenie;
e) kwalifikacje zawodowe;
f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
a) wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
b) numer telefonu;
c) adres e-mail;
d) informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.
Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.
6. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie prowadzenia i serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.
7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:
a) w ramach bieżącej rekrutacji – przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
b) w ramach przyszłych rekrutacji – przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;
W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
8. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
c) prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, datą urodzenia, danymi kontaktowymi, wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:
Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko …….…/podać nazwę stanowiska z oferty/………………… .”
Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……/podać nazwę stanowiska z oferty/……… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”
Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona
w treści CV.

NIE PRZEGAP – NADCHODZĄCE WYDARZENIA NAUKOWE

-Seminarium „Po ASCO GU – nauka spotyka praktykę i rzeczywistość”, które odbędzie się 11.03.2023 roku (sobota), w trybie online

– Debaty Rak Nerki, które odbędą się 01.04.2023 roku (sobota), w trybie online

– Seminarium „UroScrabble – edycja wiosenna”, które odbędzie się 28-29.04.2023 roku (piątek/sobota), w trybie online

– Debaty Rak Pęcherza, które odbędą się 27.05.2023 roku (sobota), w trybie online

– KardioUroPsychiatria, która odbędzie się 17.06.2023 roku (sobota), w trybie online

Wydarzenia edukacyjne skierowane są  do urologów, onkologów, neurologów, radiologów, kardiologów, psychiatrów lekarzy rodzinnych oraz wszystkich specjalistów zainteresowanych tematyką.

Linki do wydarzeń:

https://www.debaty-zdrowie.pl/po-asco-gu/

https://www.debaty-zdrowie.pl/raknerki-2/

https://www.debaty-zdrowie.pl/uro-scrabble/

https://www.debaty-zdrowie.pl/rakpecherza/

https://www.debaty-zdrowie.pl/kardiouropsychiatria/

Oferta pracy: LEKARZ CHIRURG z prawem do wykonywania badań endoskopowych

LEKARZ CHIRURG

z prawem do wykonywania badań endoskopowych

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym oraz w Pracowni Endoskopii

Oferujemy elastyczne warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgranym i dynamicznym zespole.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

kontakt telefoniczny: 512 438 099 lub 82 543 15 22

Praca na Oddziale Ratunkowym oraz Oddziale Urologicznym

LEKARZ MEDYCYNY RATUNKOWEJ /

LEKARZE DO PIONU ZABIEGOWEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM /

LEKARZ UROLOG

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Oddziale Urologicznym

Oferujemy elastyczne warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgranym i dynamicznym zespole.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

kontakt telefoniczny: 512 438 099 lub 82 543 15 22

Oferta pracy: LEKARZ PEDIATRA / LEKARZ NEONATOLOG

LEKARZ PEDIATRA / LEKARZ NEONATOLOG

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Pediatrycznym oraz w Oddziale Neonatologicznym

Oferujemy elastyczne warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w zgranym i dynamicznym zespole.

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

kontakt telefoniczny: 512 438 099 lub 82 543 15 22

Zatrudnię lekarza ginekologa do pracy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Chorzowie.

Zatrudnię lekarza ginekologa do pracy w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Chorzowie.

Atrakcyjne warunki pracy . Rodzaj zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia.
Pracodawca: Nasza Poradnia Sp.  z o.o.
Stanowisko: ginekolog-położnik
Miasto: Chorzów ul. Młodzieżowa 33
nr telefonu: 504-018-906

Szukam pracy: Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii

Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii poszukuje rozwojowego i przyjaznego miejsca do jej kontynuacji w trybie pozarezydenckim.

Posiadam również  inną , ukończoną specjalizację.
Proszę o kontakt mailowy.
Stanowisko: radiologia i diagnostyka obrazowa
Miasto: cała Polska/zagranica

nawiążemy współpracę z lekarzami różnych specjalizacji, jak i lekarzami w trakcie specjalizacji.

Gabinety Medyczne Novina w Poznaniu (Ogrody) – placówka z 15-letnią tradycją. W związku z powiększaniem przestrzeni gabinetowej nawiążemy współpracę z

lekarzami różnych specjalizacji, jak i lekarzami w trakcie specjalizacji.

Oferujemy:
– pracę w interdyscyplinarnym zespole (lekarze różnych specjalizacji, fizjoterapeuci, osteopaci, dietetycy, psycholog, podolog),
– wizyty tylko prywatne,
– elastyczny grafik pracy (placówka czynna pon.-pt. 8.00 – 20.00, sb. 10.00 – 14.00),
– korzystne warunki rozliczeń za zrealizowane usługi, wspólne ustalanie cen za usługi,
– nowe gabinety z klimatyzacją,
– USG, EKG,
– wsparcie marketingowe dla specjalisty.
– rejestrowanie pacjentów,
– korzystna lokalizacja (ul. Nowina – między ul. Szpitalną i ul. Polską, blisko pętli Ogrody)
– parking (brak strefy płatnego parkowania),
Współpraca możliwa od zaraz.
Jesteśmy otwarci na propozycje – prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Pracodawca: Gabinety Medyczne Novina Poznań
Stanowisko: Lekarze Specjaliści
Miasto: Poznań

Oferty pracy dla lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Praca w medycynie.