Warunki zdobywania specjalizacji lekarskiej

Warunki zdobywania specjalizacji lekarskiej

Obowiązujący stan prawny nakłada na lekarzy prawo, ale również i obowiązek do doskonalenia zawodowego. Jedna z form takiego procesu to szkolenie specjalizacyjne. Jaki jest warunek podstawowy uzyskania specjalizacji? Konieczne jest odbycie odpowiedniego przeszkolenia, które jest określone programem specjalizacji. Potem następuje złożenie egzaminu państwowego. Wszystkie formy oraz metody dotyczące pogłębiania i uzupełnienia wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych określane są w § 5 rozporządzenia. W § 6 rozporządzenia opisane są okresy szkolenia (dla poszczególnych specjalizacji).

Każdy z lekarzy może rozpocząć specjalizację w wybranej przez siebie specjalności, jeżeli tylko posiadania prawo wykonywania zawodu na terenie polski. Musi również zostać zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w wyniku postępowania kwalifikacyjnego (§ 18 rozporządzenia). Wszystkie detale dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zostały ustalone w § 19 rozporządzenia. Każdy lekarz rozpoczynający specjalizację otrzymuje specjalnego opiekuna specjalizanta – kierownika specjalizacji. Według § 25 rozporządzenia opiekunem specjalizacji może zostać tylko lekarz specjalista w dziedzinie medycyny, która jest przedmiotem danej specjalizacji. Czasem zdarza się, że jest to specjalista z pokrewnej dziedziny medycyny. Zdarza się to jednak bardzo rzadko i dochodzi do tego tylko w uzasadnionych przypadkach.

Rozporządzenie § 28 określa w jakich przypadkach szkolenie specjalizacyjne zostaje przerwane. Do takiej sytuacji może dojść, gdy lekarz zostaje zawieszony w prawie wykonywania zawodu, kiedy następuje ograniczenie lekarza w wykonywaniu określonych czynności medycznych, w przypadku niepodjęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjneg w okresie trzech miesięcy, kiedy lekarz sam zaprzestaje odbywanie specjalizacji, kiedy następuje przerwanie szkolenia specjalizacyjnego lekarza na wniosek danego kierownika specjalizacji (najpierw kierownik musi jednak zdobyć opinię konsultanta wojewódzkiego i właściwej okręgowej izby lekarskiej) czy w momencie upływu okresu, kiedy lekarz miał obowiązek ukończyć specjalizację. Ustawa dokładnie określa, że w czasie trwania danej specjalizacji lekarz może odbywać tylko jedno szkolenie. Trzeba jednak pamiętać, że to nie oznacza, że nie można w przyszłości zdobywać kolejnych specjalizacji.

Podmioty uprawnione do prowadzenia specjalizacji muszą spełniać wymogi, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Zaś kursy szkoleniowe, które objęte są programem konkretnej specjalizacji, mogą być przeprowadzane przez jednostki, jeżeli tylko te uzyskają pozytywne opinie konsultanta krajowego w konkretnej dziedzinie medycznej.

Państwowy egzamin specjalizacyjny, PES, organizowany jest przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), a przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Przewodniczącego i członków komisji powołuje oraz odwołuje Dyrektor CEM3.

 

Bez kategorii, LEKARZE, LEKARZE

Comments are closed.